Forandring og resultater

"Det er helt tydeligt, at vi ikke er gode nok til at få fædrenes ressourcer i spil i samfundet" 
- deltager i baba

I baba er vi først i mål, når børn, fædre og gæster i baba-forløbet mærker den forandring, der bliver skabt gennem de lokale indsatser.

Forandringen bliver til gennem de baba-frivillige

De baba-frivillige skaber forandring gennem:

 • Fælleskab for baba-frivillige til erfaringsudveksling i forhold til børns behov, dilemmaer i farrollen og deltagelse i egne børns liv.
 • Dialog med lokalsamfundsaktører i forhold til samspil om børnene.
 • Samtale og videndeling (peer-to-peer) med andre fædre, som motiverer til forandring.

Niveauerne af forandring

I baba arbejder vi med 4 niveauer af forandring. Forandringen skabes indefra og udad, fra niveau 1 til 4.

Niveau 1: 

De baba-frivillige siger ja til at skabe forandring - primært ved også at sige ja til at ville forandre sig selv. For at inspirere til forandring hos andre i forhold til farrollen, må man opleve forandringen hos sig selv først. Vi arbejder derfor målrettet med den enkelte frivilliges egen identitet og rolle som far. Det er en indbygget del af opstartsweekenden, at de baba-frivillige reflekterer over deres farrolle og skaber en ny vision for, hvordan de ønsker at være fædre. 

Niveau 2:

Når fædrene har arbejdet med sig selv, skal de hjem og skabe forandring i familien. Det er den enkelte fars opgave at samarbejde med konen (ekskone) og barnet/børnene om forandringen. De frivillige får værktøjer til at samarbejde og lytte og derved skabe nye muligheder for deltagelse i børnenes liv (se mere under resultater).

Niveau 3:

De frivillige skaber forandring i deres netværk af fædre gennem peer2peer. De frivillige bliver klædt på til at inspirere til forandring hos andre fædre, så de fædre kan få nye muligheder for at deltage i børnenes liv (Se mere under resultater). 

Niveau 4: 

De frivillige skaber forandring hos 'systemet' ved at mødes med lokale aktører i en ligeværdig dialog, hvor de skal løse dilemmaer, som vanskeliggør samarbejdet mellem fædre og lokalsamfundsaktører, og derigennem får sat fædrenes ressourcer i spil i lokalsamfundet (se mere under resultater).

Når de frivillige har gennemført baba-forløbet, og har opnået titlen af baba-konsulenter, mødes de ligeledes med organisationer og virksomheder, som har behov for input til at anvende fædres ressourcer endnu bedre i deres arbejde (se mere under resultater).

Resultater

Herunder kan du blive klogere på, hvordan baba skaber forandring indenfor de 4 niveauer; hos den enkelte far, i familien, i de baba-frivilliges netværk af fædre og i 'systemet'.

Forandring i farrollen:

Citaterne er fra de frivillige selv som led i vores interne evaluering af indsatsen i Fredensborg:

- Mere bevidst om egen rolle som far – og om vigtigheden af at deltage i barnets liv.

- Bruger mere tid med børnene og er mere nærværende, når sammen med dem.

- Blevet klogere på samspillet med vuggestue, børnehave og skole om børnene.

- Blevet mere løsnings- og handlingsorienteret.

- Blevet skarpere på egen praksis - opdragelsesmåde.

- Mere fokus på konteksten i forhold til børnene (hjemmet/samfundet).

- Fået bekræftelse på mine evner som far af fagpersoner.

- Blevet mere lyttende og er mere sammen med børnene på deres præmisser.

- Fået nye værktøjer til at agere anderledes i pressede situationer (zoome ind og ud).

- Har fået rigtig meget inspiration fra de andre fædre i forhold til egen farrolle.

- baba tilbyder et rigtig godt refleksionsrum og det giver status at være med (familien/netværk).

Oplevet forandring hos børnene:

Citaterne er fra de frivillige selv som led i vores interne evaluering af indsatsen i Fredensborg:

- Børnene giver udtryk for, at jeg er blevet mere lyttende og forstående.

- De siger, jeg er mere sammen med dem.

- De er blevet glade over, at jeg er kommet til dem og har spurgt om at lave noget sammen.

- De ældste har sagt, at far er blevet mere kommunikerende  En mere nysgerrig far.

- Pigerne kommer nu til far, også med sensitive emner, som de før kun gik til mor med.

Oplevet forandring hos mødrene:

Citaterne er fra de frivillige selv som led i vores interne evaluering af indsatsen i Fredensborg:

- Hun er glad for, at hendes mand er mere hjemme

- Hun kan mærke større grad af deltagelse i hjemmet

- Hun oplever, at manden er mere forstående overfor børnene

- Positivt jaloux over, at hun nu skal ’dele’ børnene med far

- Svære situationer bliver håndteret på en mere hensigtsmæssig måde

- Der er færre konflikter i hjemmet

Forandring i netværk af fædre:

Citaterne er fra de frivillige selv som led i vores interne evaluering af indsatsen i Fredensborg:

- Mange vil selv gerne være med i baba nu

- Indflydelse på andres deltagelse med deres børn  søns kammerat kom og fortalte, at hans far havde spurgt om hans skoledag og ville hjælpe med lektier, efter han havde snakket med en baba-frivillig  aldrig sket før

- Oplever nu at blive ringet op om hjælp i forhold til venners svære problemstillinger

- Har fået en fast gruppe, hvor det er blevet kultur at snakke om børnene og deres behov

- Bruger sine egne mødeflader med fædre til at få dem til at snakke om emner, der har med børnene at gøre

Forandring i lokalsamfundet:

Citaterne er fra lokale fagfolk i Fredensborg, der har deltaget i baba som gæster:

- ’Det er helt tydeligt, at vi ikke er gode nok til at få fædrenes ressourcer i spil i samfundet’

- ’Dialogen og refleksionerne om temaerne med gruppen af fædre, var gode og konstruktive og gav anledning og gode idéer til, at ændre på nogle procedurer i min egen organisation’

- ’Jeg blev klogere på en række områder, som sikkert vil få direkte indflydelse på hvordan vi arbejder på skolen’

Evaluering

I baba har vi fra start tænkt evaluering ind i konceptet. Vi ønsker at skabe forandring og det skal vi være skarpe på at kunne måle. Vi måler selv løbende internt, og har indgået et samarbejde for at få evalueret indsatsen eksternt.  

Intern evaluering

Vi havde tidligt i processen med udvikling af indsatsen møde med fagkonsulenter fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) for at få sparring på, hvordan vi kunne evaluere og udvikle indsatsen på samme tid. De henviste os til Developmental Evaluation som metode til anvendelse i sociale innovationer.

Ud fra deres erfaringer med metoden har vi udviklet vores egen måde at evaluere vores indsatser på internt. Vi indsamler input fra de baba-frivillige, hver gang vi mødes, og indsamler ligeledes gæsternes oplevelser og den forandring, det skaber hos dem at deltage. 

Resultaterne af vores interne evaluering af opnåede resultater, kan læses ovenover.

Vi er naturligvis klar over, at intern evaluering primært kan bruges til at sikre, at vi selv i baba kan se, at vi er på rette kurs og at vi skaber den forandring, som vi ønsker, og i den ønskede grad.

Derfor har vi også indgået samarbejde med CFBU for at få set os i sømmene udefra.

  Samarbejde med CFBU om evaluering (ekstern)

  CFBU er eksperter indenfor evaluering af boligsociale indsatser og den viden, der kommer ud af samarbejdet, er utrolig vigtig i forhold til at sikre, at baba skaber den forandring hos de frivillige fædre, fædrene i de frivilliges netværk og hos lokalsamfundsaktører, som vi ønsker.

  “CFBU har beskæftiget sig med familieindsatser de seneste to år. Det er blevet tydeligt, at de boligsociale familieindsatser primært er for mødre eller i hvert fald ofte kun har held med at få mødre til at deltage”

  Nana Frederiksen, konsulent i CFBU

  Vores målsætning i baba er at udvikle en indsats, der gør en reel, vedvarende forskel i fædres liv, til gavn for børnene. Fordi vi er ved at udvikle indsatsen, betyder den viden, vi løbende får, også, at vi kan bruge resultaterne til at tilpasse indsatsen. Det er CFBUs opgave at evaluere boligsociale indsatsers virkning. Sammenholdt med, at baba er en af de eneste indsatser, der arbejder med fædre, er det en af hovedårsagerne til, at CFBU vil kigge på vores indsats:

  'baba er et metodeudviklingsprojekt, som de seneste år har arbejdet med rekruttering og motivation af fædre til at indgå i frivilligt socialt arbejde og baba er en af de indsatser i Danmark, der har gjort sig flest erfaringer med at arbejde med fædre i en lokalsamfundsorienteret sammenhæng' - Nana Frederiksen, Konsulent i CFBU.

  Evalueringen skal gøre os klogere på, hvordan vores indsats skaber forandring i de frivillige fædres netværk og i hvilken grad. CFBU bliver for os en helt central samarbejdspartner i forhold til at se på, om og hvordan, vi kommer i mål med det:

  'baba er en indsats, hvor fædre skal lave opsøgende arbejde blandt andre fædre i boligområdet. For os giver det nogle spændende udfordringer at forsøge at dokumentere de ”ringe i vandet” som en indsats som baba gerne skulle skabe i et lokalområde' - Nana Frederiksen, konsulent i CFBU

  Vi i baba ser rigtig meget frem til at kunne dokumentere og blive endnu skarpere på, hvordan baba-indsatsen, i samspil med lokalsamfundsaktører, kan gøre størst mulig forskel for fædre, familier og børn!