Forandring og resultater

I baba er vi først i mål, når børn, fædre og lokalsamfundet mærker den forandring, der bliver skabt gennem de lokale indsatser.

Evidens for at vores indsats virker er vigtigt for os i sekretariatet, for de frivillige, for samarbejdspartnere, donorer og fonde og eksterne aktører. Derfor har det betydet meget for os, at få belyst hvilken forandring, baba skaber. Vores målsætning er at stå i spidsen for en indsats, der gør en reel, vedvarende forskel i fædres liv, til gavn for børnene og som påvirker samarbejdet mellem fædre og lokalsamfundet positivt. Derfor er vi meget glade for, at Center For Boligsocial Udvikling har kigget os efter i sømmene gennem det meste af 2016 og 2017.

"Det er helt tydeligt, at vi ikke er gode nok til at få fædrenes ressourcer i spil i samfundet" 
- Fagperson, der har deltaget i dialogmøde med frivillige fædre i baba

Evaluering af CFBU

Vi er blevet evalueret af Center for Boligsocial Udvikling gennem det meste af 2016 og 2017.  Download rapporten og se også klippet om vores dialogmetode:

Du kan downloade evalueringsrapporten: Her

Væsentlige konklusioner

15 frivillige når ud til mere end 600 fædre 
Hele vores koncept er bygget på peer-to-peer, så det er for os helt afgørende, at vi nu kan vise, at vores frivillige i den grad også bliver klædt på til at lave peer-to-peer, og at de i, selv for os, overraskende høj grad, skaber en kultur for at snakke om det at være far i de udsatte boligområder, og dermed får sat farrollen på dagsordenen på en helt ny måde end tidligere set. 

Rapporten viser, at 15 frivillige fra Nørrebro og Høje Taastrup er nået ud til mere end 600 andre fædre, hvor de bl.a. har spurgt nysgerrigt ind til, hvordan de ønsker at være gode fædre, hvordan de gør tingene hjemme hos dem og fortalt om egne dilemmaer i forhold til det at være far, for at få andre fædre til at åbne op og fortælle om egne dilemmaer. 

Forskning viser, at mødre, der snakker om deres dilemmaer i forhold til at være mødre, får rigtig stor gavn af det, som også kommer deres børn til gode. Men hos fædre har vi ikke en kultur for at snakke om de svære ting ved at være fædre. Det vil vi lave om på, og det kan vi nu se, at vores frivillige i den grad er med til at ændre.

Dialogmøder på en ny måde (dillemamødet)
Rapporten viser, at vores dialogmøder med fagpersoner, der har med børn og unge at gøre, er rigtig gavnlige i forhold til at nedbryde fordomme og opbygge tillid og forståelse mellem fædre og fagpersonen, og dermed kan bane vejen for nye muligheder for samarbejde -til gavn for børnene.

På Nørrebro endte mødet ud i, at sundhedsplejen og fædrene efterfølgende udarbejdede en flyer, som de 56 sundhedsplejersker på Nørrebro nu deler ud til alle første-gangs-fædre for at fortælle, at far er vigtig, og at man håber, at fædrene i højere grad vil deltage i besøgene af sundshedsplejen.

Samtidig konkluderer rapporten, at fædrene bliver brobyggere mellem systemet og andre fædre. Der eksisterer mange fordomme og historier om, at systemet kommer og tager børnene, og de frivillige i baba tager det på sig at formidle og udglatte, når de hører rygter, som florerer i boligområderne. 


5 niveauer af forandring  

I baba arbejder vi med 4 niveauer af forandring. Forandringen skabes indefra og udad, fra niveau 1 til 4.

Niveau 1: 

De baba-frivillige siger ja til at skabe forandring - primært ved også at sige ja til at ville forandre sig selv. For at inspirere til forandring hos andre i forhold til farrollen, må man opleve forandringen hos sig selv først. Vi arbejder derfor målrettet med den enkelte frivilliges egen identitet og rolle som far. Det er en indbygget del af opstartsweekenden, at de baba-frivillige reflekterer over deres farrolle og skaber en ny vision for, hvordan de ønsker at være fædre. 

Niveau 2:

Når fædrene har arbejdet med sig selv, skal de hjem og skabe forandring i familien. Det er den enkelte fars opgave at samarbejde med konen (ekskone) og barnet/børnene om forandringen. De frivillige får værktøjer til at samarbejde og lytte og derved skabe nye muligheder for deltagelse i børnenes liv (se mere under resultater).

Niveau 3:

De frivillige skaber forandring i deres netværk af fædre gennem peer2peer. De frivillige bliver klædt på til at inspirere til forandring hos andre fædre, så de fædre kan få nye muligheder for at deltage i børnenes liv (Se mere under resultater). 

Niveau 4-5: 

De frivillige skaber forandring hos 'systemet' ved at mødes med lokale aktører i en ligeværdig dialog, hvor de skal løse dilemmaer, som vanskeliggør samarbejdet mellem fædre og lokalsamfundsaktører, og derigennem får sat fædrenes ressourcer i spil i lokalsamfundet og udviklet nye løsninger på lokale problematikker (se mere under resultater).

Når de frivillige har gennemført baba-forløbet er det muligt at aftale møder med de frivillige. Møderne er et tilbud til institutioner, skoler, organisationer og virksomheder, som har behov for input til at anvende fædres ressourcer endnu bedre i deres arbejde eller som har et konkret dilemma omkring fædre, som de ønsker sparring til (se mere under resultater). Ligeldes er det muligt at invitere fædrene med som partner i et projekt, idéudvikle med dem eller invitere dem med til events, konferencer m.m. 

Resultater på de enkelte niveauer

Herunder kan du blive klogere på, hvordan baba skaber forandring indenfor de 4 niveauer; hos den enkelte far, i familien, i de baba-frivilliges netværk af fædre og i 'systemet'.

Forandring i farrollen:

Citaterne er fra de frivillige selv som led i vores interne evaluering af indsatsen i Fredensborg:

- Mere bevidst om egen rolle som far – og om vigtigheden af at deltage i barnets liv.

- Bruger mere tid med børnene og er mere nærværende, når sammen med dem.

- Blevet klogere på samspillet med vuggestue, børnehave og skole om børnene.

- Blevet mere løsnings- og handlingsorienteret.

- Blevet skarpere på egen praksis - opdragelsesmåde.

- Mere fokus på konteksten i forhold til børnene (hjemmet/samfundet).

- Fået bekræftelse på mine evner som far af fagpersoner.

- Blevet mere lyttende og er mere sammen med børnene på deres præmisser.

- Fået nye værktøjer til at agere anderledes i pressede situationer (zoome ind og ud).

- Har fået rigtig meget inspiration fra de andre fædre i forhold til egen farrolle.

- baba tilbyder et rigtig godt refleksionsrum og det giver status at være med (familien/netværk).

Oplevet forandring hos børnene:

Citaterne er fra de frivillige selv som led i vores interne evaluering af indsatsen i Fredensborg:

- Børnene giver udtryk for, at jeg er blevet mere lyttende og forstående.

- De siger, jeg er mere sammen med dem.

- De er blevet glade over, at jeg er kommet til dem og har spurgt om at lave noget sammen.

- De ældste har sagt, at far er blevet mere kommunikerende  En mere nysgerrig far.

- Pigerne kommer nu til far, også med sensitive emner, som de før kun gik til mor med.

Oplevet forandring hos mødrene:

Citaterne er fra de frivillige selv som led i vores interne evaluering af indsatsen i Fredensborg:

- Hun er glad for, at hendes mand er mere hjemme

- Hun kan mærke større grad af deltagelse i hjemmet

- Hun oplever, at manden er mere forstående overfor børnene

- Positivt jaloux over, at hun nu skal ’dele’ børnene med far

- Svære situationer bliver håndteret på en mere hensigtsmæssig måde

- Der er færre konflikter i hjemmet

Forandring i netværk af fædre:

Citaterne er fra de frivillige selv som led i vores interne evaluering af indsatsen i Fredensborg:

- Mange vil selv gerne være med i baba nu

- Indflydelse på andres deltagelse med deres børn  søns kammerat kom og fortalte, at hans far havde spurgt om hans skoledag og ville hjælpe med lektier, efter han havde snakket med en baba-frivillig  aldrig sket før

- Oplever nu at blive ringet op om hjælp i forhold til venners svære problemstillinger

- Har fået en fast gruppe, hvor det er blevet kultur at snakke om børnene og deres behov

- Bruger sine egne mødeflader med fædre til at få dem til at snakke om emner, der har med børnene at gøre

Forandring i lokalsamfundet:

Citaterne er fra lokale fagfolk i Fredensborg, der har deltaget i baba som gæster:

- ’Det er helt tydeligt, at vi ikke er gode nok til at få fædrenes ressourcer i spil i samfundet’

- ’Dialogen og refleksionerne om temaerne med gruppen af fædre, var gode og konstruktive og gav anledning og gode idéer til, at ændre på nogle procedurer i min egen organisation’

- ’Jeg blev klogere på en række områder, som sikkert vil få direkte indflydelse på hvordan vi arbejder på skolen’